image banner
Tăng cường triển khai thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
CTTĐT- UBND tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 5326/UBND-VX triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Đăng tải, cập nhật nội dung Nghị định số 61/2023/NĐ-CP lên trang Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ công chức khối các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước có liên quan và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện.

Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để đảm bảo tính thống nhất.

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành văn bản hỗ trợ kinh phí về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.

Chủ trì, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh: Hướng dẫn việc rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt hoặc công nhận trước ngày 16/8/2023 và thực hiện theo quy định về chuyển tiếp tại Điều 24 của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để đảm bảo tính thống nhất. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.

Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định thông qua các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật.

Ban Dân tộc: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động nhân dân xoá bỏ, không áp dụng các tập tục lạc hậu trong hương ước, quy ước.

Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên  truyền nội dung Nghị định số 61/2023/NĐ-CP  ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư để các hộ gia đình, người dân biết, thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.

Chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hương ước, quy ước tại địa phương đã được phê duyệt hoặc công nhận trước ngày 16/8/2023 theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để đảm bảo tính thống nhất.

Đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai: Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP và giám sát, phản biện kịp thời việc thực hiện hương ước, quy ước và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

CTTĐT

Đăng nhập

Bản quyền thuộc tỉnh Lào Cai

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: UBND xã Phong Niên

Điện thoại liên hệ: 02143 864 306

Địa chỉ: thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


      

Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1